Strona Główna Dodatek Osłonowy
kategoria_dodatek oslonowy
DODATEK OSŁONOWY 2024 Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto, za rok 2022 nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 lub 286,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2 100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 złotych miesięcznie na osobę.

* podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
 • tradycyjnie (papierowo) - od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

FORMULARZ WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 2024 - Pobierz

 

Wiecej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 94 35 83234.

 

 
DODATEK OSŁONOWY 2022 Drukuj Email

Logo Dodatek Osłonowy


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski można składać od 4 stycznia 2021r. do 31 października 2022r.:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

- tradycyjnie (papierowo).

 

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243.

 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Logo 2 Dodatek Osłonowy 500

 

W przypadku przyznania dodatku osłonowego, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego następuje
w formie decyzji.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 35 55 470.

 

FORMULARZ WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - Pobierz

 

Przypominamy, że każdy piątek od godziny 1000 jest dniem bez interesanta.

 

 


Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja