Strona Główna Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zespół interdyscyplinarny Drukuj Email

Stop_przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE RYMAŃ

 

W każdy poniedziałek od 15:00 do 17:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu pełni dyżur przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Piotrowska.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rymań.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

Art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
Art. 9a ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Art. 9a ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Art. 9b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Art. 9b ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Art. 9a ust. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Art. 9b ust. 3  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia.

Art. 9a ust. 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

PREZYDIUM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Przewodniczący Anna Piotrowska – usługi pielęgniarskie

Wiceprzewodniczący Elżbieta Duczkowska

Sekretarz Paulina Wróblewska – pedagog szkolny

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Monika Radoń - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

2. Agata Mikołajczak - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

3. Renata Kaczor-Drożdżewska - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

4. Szymon Piotrowski - przedstawiciel Policji.

5. Paulina Wróblewska - przedstawiciel oświaty / pedagog szkolny.

6. Lidia Syldatk - zawodowy kurator rodzinny, Sąd Rejonowy Kołobrzeg.

7. Anna Piotrowska -przedstawiciel ochrony zdrowia / pielęgniarka środowiskowa / Przewodnicząca Zespółu Interdyscyplinarnego.

8. Grażyna Pakos -przedstawiciel organizacji pozarządowych.

9. Elżbieta Duczkowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / zastępca Przewodniczącej GKRPA.

10. Agnieszka Wiśniewska - Asystent Rodziny W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu.

  • Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rymań z dnia 18 września 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu -  pobierz
  • Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego - pobierz
  • Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego - pobierz
  • Wniosek - pobierz

 

Ofiary przemocy mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty uzależnień, a także wsparcia ze strony pedagoga szkolnego w przypadku rodzin, w których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Rymań !!!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pobierz


Kontakt:
Telefon do Przewodniczącej Zespołu – 509 411 653 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 Ulotka Reaguj na przemoc

- pobierz ulotkę -

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja