Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową PDF Drukuj Email

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

Materiały:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - pobierz

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

 

 
Trening umiejętności wychowawczych w ramach projektu "Wybierz przyszłość dla rodziny" PDF Drukuj Email

plakat Trening umiejetnosci wychowawczych 500

 
Nabór wniosków - program "Aktywny samorząd" - Moduł II PDF Drukuj Email

Ogłoszenie program Aktywny samorząd Moduł II 500

1. Skan pisma - pobierz

2. www.pfron.org.pl - szczegółowe informacje dotyczące programu

3. portal-sow.pfron.org.pl - Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PEFRON (SOW)

 

 
Nabór wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 PDF Drukuj Email

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył

kwotę 505 000 000,00 zł.

 

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

 

Osoby zainteresowane spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do 31.08.2023 r

 

Ogłoszenie i załączniki znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednosteksamorzadu-terytorialnego-edycja-2024terytorialnego-edycja-2024

 

 
Program operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA - Podprogram 2021 PLUS PDF Drukuj Email

Logo POMOC ZYWNOSCIOWA 500

POMOC ŻYWNOŚCIOWA w ramach PO PŻ - Podprogram 2021 PLUS

 

ZAPRASZAMY osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się w poniedziałki lub środy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Ważne!!!

Brak dokumentów nie kwalifikuje do wydania skierowania.

Artykuły żywnościowe wydawane będą w dniach: wtorki, środy i czwartki, w godz. 9.00 - 12.00 w Magazynie SEZAM,

ul. Unii Lubelskiej 35, Kołobrzeg.

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie skierowania

2. Sytuacja dochodowa

3. Oświadczenie

 

 
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 PDF Drukuj Email

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Osoby zainteresowane spełniające warunki prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do 08.11.2022 r.

 

Złączniki i więcej szczegółów na stronie:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-ipolityki-
spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

PISMO znak ZPS-4.3111.213.2022.MP - POBIERZ

 

 
Dodatek węglowy PDF Drukuj Email

 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3000 zł - przyznawana jednorazowo.

 

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

Wniosek o dodatek węglowy w formacie pdf  - pobierz

Wniosek i więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - www.gov.pl/klimat/dodatek-weglowy

Wnioski o dodatek węglowy będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Rymaniu tel. 94 35 83 234

 
Wnioski na posiłki w m-cu SIERPNIU 2022 r. PDF Drukuj Email

 
Nekrolog BK PDF Drukuj Email

 

 
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy PDF Drukuj Email


Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy
i Spraw Społecznych.

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych funkcjonuje w budynku na stadionie -siedziba Klubu Seniora przy ul. Sportowej 1 (1 piętro), nr telefonu: 943555472 GOPS -Rymań

Specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego, dostępni są dla mieszkańców gminy Rymań, jak niżej:

 

Terapeuta uzależnień:
– mgr Małgorzata Szczubkowska – w każdy piątek w godz. 10:00 -12:00 pod nr tel. 600 964 749

 

Psycholog, mediator:
– mgr Aleksandra Lachowicz - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13:00-16:00 pod nr tel. 943583234

 

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy:
– mgr Justyna Falko - w poniedziałki (godziny ustalane wg indywidualnych potrzeb) pod nr tel. 601 429 570

 

Pielęgniarka środowiskowa, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
- mgr Anna Piotrowska - w drugi poniedziałek miesiąca od 15:00 do 17:00 pod nr tel. 943555471

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?