Przejdź do treści

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stop_przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE RYMAŃ

 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rymań.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

Art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
Art. 9a ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Art. 9a ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Art. 9b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Art. 9b ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Art. 9a ust. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Art. 9b ust. 3  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia.

Art. 9a ust. 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

PREZYDIUM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Przewodniczący Anna Piotrowska – usługi pielęgniarskie

Wiceprzewodniczący Elżbieta Duczkowska

Sekretarz Paulina Wróblewska – pedagog szkolny

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Halina Regina Sandomierska - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

2. Grażyna Soboń - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

3. Bogusława Koper - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

4. Agata Mikołajczak - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

5. Radosław Więcek - przedstawiciel Policji

6. Piotr Zawidzki - przedstawiciel Policji

7. Paulina Wróblewska - przedstawiciel oświaty / pedagog szkolny

8. Katarzyna Teper -pracownik GOPS Rymań / kurator społeczny

9. Anna Piotrowska -przedstawiciel ochrony zdrowia / pielęgniarka środowiskowa

10. Grażyna Pakos -przedstawiciel organizacji pozarządowych

11. Elżbieta Duczkowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / zastępca Przewodniczącej GKRPA

 

  • Uchwała Nr IX/42/11 Rady Gminy Rymań z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu -  pobierz
  • Zarządzenie Nr 36/2013 rok Wójta Gminy Rymań z dnia 05 listopada 2013 roku - pobierz
  • Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego - pobierz
  • Wniosek - pobierz


Ofiary przemocy mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty uzależnień, a także wsparcia ze strony pedagoga szkolnego w przypadku rodzin, w których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Rymań !!!

  
Kontakt:
Telefon do Przewodniczącej Zespołu – 509 411 653 lub e-mail gops@ryman.pl 


 
SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO w GMINIE RYMAŃ za rok 2015 - pobierz 

 

{backbutton}