Przejdź do treści

Dodatek Energetyczny

Dodatek energetyczny 200

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.  Przyznawaniem dodatków energetycznych i przyjmowaniem wniosków zajmuje się aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu, pokój Nr 2 pracownik socjalny Pani Agata Mikołajczak.

Idea polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł / miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten  sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:slupy energetyczne

·      złożyć stosowny wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Przyznawaniem dodatków energetycznych i przyjmowaniem wniosków zajmuje się aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu, pokój Nr 2 , pracownik socjalny Pani Agata Mikołajczak.